Ceník a poplatky


Skupina "B" a BL17

Sleva pro studenty            1.000 Kč          

od 15,5 a 16,5 let a 18 let

20.900 Kč

Skupina "B" cizinci

od 18 let, cizinec, který nemá české občanství, OP

25.900 Kč

Skupina "B" VIP                

V.I.P s tlumočníkem  AJ  30.900 Kč                      

od 18 let, jízdy dle vašeho času, první zkouška do 2 měsíců

25.900 Kč

Kondiční jízdy 

Po vyzkoušení na mém autě, možnost jezdit s Vámi na vašem vozidle

700 Kč

Vrácení ŘP  

V ceně je výuka pravidel a 2 jízdy, ze zákona není povinné

6000 Kč

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky")

Autoškola Helena, K Žižkovu 809/7, Praha 9, IČ 707 53 750

(1) Smluvní strany

Tyto podmínky upravují vztah mezi Autoškolou Helena ,IČO: 70753750, (dále jen "autoškola") a zákazníky, klienty či odběrateli služeb autoškoly, dále jen "žadatel".

(2)

Pokud není určeno jinak, vztah mezi autoškolou a žadateli se řídí občanským zákoníkem popř. dalšími platnými právními předpisy, které souvisí s poskytovanými službami autoškoly. Tyto podmínky nejsou v rozporu s platnými právnímí předpisy a neubírají práva žádné ze smluvních stran.

(3) Rozsah služeb

Autoškola poskytuje služby v rozsahu svého živnostenského oprávnění, tj. především provozování autoškoly pro Získání a zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle zákona č.247/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů a předpisů v platném znění), dále jen "služby".

(4) Povinnosti žadatele

Žadatel má povinnost se průběžně připravovat na výuku a výcvik dle pokynů autoškoly, dále docházet na předepsaný výcvik a splnit minimální počty hodin dané zákonem. V případě, že žadatel nezruší včas domluvený výcvik (nejpozději do 24 hod. předchozího dne), vzniká prostojné. To platí také o závěrečné zkoušce a školení zdravotní přípravy. Výše prostojného určuje ceník.

(5) Předčasné ukončení výcviku

Předčasné odstoupení z výcviku ještě před řádným ukončením výcviku ze strany žadatele, musí žadatel autoškole oznámit písemně (na adresu provozovny autoškoly K Žižkovu 809/7, Praha 9, 190 00 nebo emailem na : autoskolahelena@gmail. Poté autoškola do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení připraví žadateli potřebné dokumenty dané zákonem (převodku do jiné autoškoly, originál žádosti a lékařského posudku, vyúčtování služeb, popř. další potřebné dokumenty, dále jen "převodka"). Z částky určené k vrácení se odečítá částka za absolvovanou výuku a výcvik a storno poplatek. Výše storno poplatku je 10% z celkové zaplacené částky. Částka určená k vrácení se pošle na účet uvedený v oznámení do 60 dnů od převzetí převodky žadatelem. Autoškola může v odůvodněných případech snížit storno poplatek či jej zcela prominout. Po uplynutí 18ti měsíců od zahájení výuky a výcviku (což je maximální povolená délka kurzu dle zákona 247 roku 2000 sbírky), se částka nevrací.

(6) Ukončení smluvního vztahu

a) Smluvní vztah končí automaticky po uplynutí 18 měsíců od zahájení výcviku, nebo závěrečnou zkouškou žadatele, uplynutím zákonné lhůty pro opravné zkoušky či z důvodů daných zákonem.

b) Autoškola může přerušit či ukončit poskytování služby žadateli, který hrubým způsobem porušuje tyto podmínky či jeho chování je v rozporu s dobrými mravy, dluží autoškole za poskytnuté služby, nekomunikuje s autoškolou, neoznámí autoškole změnu kontaktních údajů nebo jiným způsobem porušuje dobrou pověst autoškoly a šíří nepravdivé informace. Postup je obdobný, jako v ustanovení o při předčasném ukončení výcviku.

(7) Reklamace a další ustanovení

a) Reklamace či jiné jednání je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně K Žižkovu 809/7, Praha 9, 190 00 v úředních hodinách po předchozí domluvě termínu schůzky s vedoucím provozovny. Žadatel jedná s autoškolou osobně bez zastoupení. Autoškola nemusí přistoupit na jednání se zástupcem žadatele. Autoškola se zavazuje řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.

b) V případě, že žadatel bude o autoškole šířit nepravdivé informace ve veřejných médiích, které se nezakládají na pravdě, jsou urážlivé a pomlouvačné, a poškozují dobré jméno autoškoly či osob s ní spojené, autoškola se bude bránit právní cestou a požadovat finanční kompenzaci za vzniklou škodu na dobrém jménu autoškoly či ušlý zisk tím způsobený.

(8) Vznik smluvního vztahu mezi Autoškolou-poskytovatelem služby a žadatelem je uzavřena v okamžiku předání žadatelem podepsané Žádosti o přijetí k výuce a výcviku.

Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vznikne zaplacením služby či zálohy na službu. Zaplacení (i zálohy) se chápe jako souhlas s těmito podmínkami.

(9) Závěrečná ustanovení

Úplný ceník služeb, doplňkových služeb a poplatků (dále jen "ceník") je uvedený v provozovně autoškoly nebo na www.autoskola-helena.cz . Žák při odsouhlasení těchto podmínek odsouhlasuje také tento ceník a to, že s ním byl seznámen. Aktuální znění těchto podmínek je veřejně přístupný v provozovně autoškoly.

V Praze dne 1.6.2020

Autoškola Helena, K Žižkovu 809/7, Praha 9, IČ 70753750


Zkouška 

Testy, jízda, údržba 

700 Kč

Převod z jiné autoškoly2000 Kč

Opravná zkouška Testy

100,-Kč poplatek + 500,- Kč autoškola

600 Kč

Opravná zkouška jízdy

400,- Kč poplatek + 700,- Kč autoškola

1100 Kč

Jízda navíc

Potřebuje-li žák více jízd nebo před opravnou zkouškou

700 Kč

Storno poplatek                        10% z celkové ceny

Při předčasném ukončení výcviku                          

Neomluvená hodina za každých 45 minut (nejpozději 24 hodin před konáním jízdy)                                                                                                                               500 Kč
Neomluvená účast na zkouškách méně
jak 2 dny předem bez lékařského potvrzení                                                                                                    1000 Kč