Vydání ŘP a vrácení ŘP


Vydání českého řidičského průkazu, rozšíření skupiny řidičských oprávnění

Pro vydání českého řidičského průkazu je nutné podat osobně žádost na úřadě.

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

Co s sebou na úřad?

 • ​platný doklad totožnosti
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců​
Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme.Co v případě, že nemám trvalý pobyt v ČR?
V takovém případě je potřeba doložit obvyklé bydliště žadatele nebo potvrzení o studiu (podle § 82 odst. 4 zákona o silničním provozu).
Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je např.:
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
 • nájemní smlouva k nemovitosti,
 • potvrzení o zaměstnání,
 • výpis z živnostenského rejstříku.

Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 200 Kč.
Český řidičský průkaz bude vystaven do 20 dnů od podání žádosti.


Řidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více informací

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.
Autor informace:
Odbor agend řidičů
telefon: +420 225 131 006
e-mail: posta@mdcr.cz

www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy


Co potřebuji při VRÁCENÍ ŘP

Psychotesty jsou potřeba až po zkoušce, jsou platné pouze měsíc a jsou potřeba při žádosti o vrácení ŘP na Magistrátu

§87a : Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

 • ZÁKAZ ŘÍZENÍ
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

  Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost (formulář najdete v rubrice "Jak se přihlásíte").

  Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z karty řidiče .POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti

  Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

  Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

  Jaký je rozsah přezkoušení?

  Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
  3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

  Musíte absolvovat cvičné jízdy?

  Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň 2 cvičné jízdy.

  Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

  Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat v autoškole nový výcvik plném rozsahu z předmětu, který jste neudělali .

  Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě s rozšířenou působností?

  1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  2. doklad o zdravotní způsobilosti
  3. dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkuji )
  4. rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, pokud bylo vydáno
 • 12 BODŮ
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

  Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče . POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • doklad o zdravotní způsobilosti

  Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

  Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako "Datum ukončení".

  Jaký je rozsah přezkoušení?

  Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (pro skupiny C, CE, D, DE)
  3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

  Musíte absolvovat cvičné jízdy?

  Teoreticky nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

  Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

  Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat v autoškole nový výcvik plném rozsahu z předmětu, který jste neudělali .

  Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě s rozšířenou působností?

  1. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
  2. doklad o zdravotní způsobilosti
  3. dopravně psychologické vyšetření (vyšetření u dopravního psychologa pro naše klienty zprostředkuji).
 • ZDRAVOTNÍ DŮVODY
 • Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí ři dičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

  Co je potřeba přinést do autoškoly?

  • výpis z karty řidiče. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
  • žádost do autoškoly
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

  Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

  Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

  Jaký je rozsah přezkoušení?

  Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu n pozemních komunikacích a první pomoc i
  2. ovládání a údržba vozidla (pouze u skupin C, CE, D, DE)
  3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

  Musíte absolvovat cvičné jízdy?

  Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.

  Kolikrát můžete přezkoušení opakovat?

  Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat v autoškole nový výcvik v plném rozsahu z předmětu, který jste neudělali .

  1. Jaké doklady musíte předložit s žádostí o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě s rozšířenou působností?
  2. doklad o zdravotní způsobilosti
  3. doklad o odborné způsobilosti - přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole